KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ALTINTAŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. “Şirket” olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca tarafınızı, kişisel verilerinizin korunmasına verdiğimiz önem sebebiyle bilgilendirmek istiyoruz.

Müşteri ilişkilerimiz dâhilinde kişisel verilerinizin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’de sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.”

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

KVKK uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ve Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek kanun ve mevzuat gereği yükümlülüklerimiz gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir: Adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, TC kimlik numarası, e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, banka hesap bilgileri ve diğer ödeme bilgileri, müşteri yorum, geri bildirim ve şikâyet verileri, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler, marka hakkındaki değerlendirmeler, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.

ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVKK’nin 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, kanunun ön gördüğü istisnalar dışında açık rızanız dâhilinde, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ile sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, Online satış platformları, organizasyon firmaları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi halinde, KVKK ile ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak; şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Şirketin meşru menfaati gereği, sizin veya ilgili anlaşmalı firmalarınızın tarafımıza fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, güvenlik kayıtları, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. Kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesini temin etmek, bütçe yönetimi ve raporlama yapmak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulmasını sağlamak, hizmete ilişkin süreçlerin yürütülmesi, şirket satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, ayrıca kişisel verileriniz bizim de tarafı olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde, savuma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, arabulucu, icra daireleri, mahkeme gibi mecra/makam ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

Ayrıca şirket olarak kanun, mevzuat ve işin gereği doğrultusunda işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Toplanan kişisel verileriniz, belirtilen amaçlara hizmet etmesi için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, şubeleri/işletmeleri, ilgili birim ve personelleri ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. Kişilerin söz konusu imha talebinizle ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yönetim uygun olduğu, somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir (Organize Sanayi Bölgesi Altınordu Caddesi No:12 Sincan/ANKARA-İnsan Kaynakları Bölümü) ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.